വിഭാഗങ്ങള്‍
General

The Rain

She came as a surprise. Didn’t given a hint. Heard her footsteps as she came closer.

No one told me how long she has been waiting. As if in a dream, even the clocks illutioned by her.

She warmed the minds. Inside got wet as I looked at her.

She has excited every one of us. The trees and its greenery shed tears of joy.

She whispered softly in my ear; that she come looking for me. I went down to the yard. I hugged her. No.. It was she who hugged me.

At that moment, I felt like I was melting into the dust. I slowly closed my eyes.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.