വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

Share the light…

Watch “Masaka Kids Africana Dancing Kumbaya” on YouTube https://youtu.be/YPBN7-m7wFA

The Masaka Kids Africana is composed of African children, from the age of 2 and up. Many have lost one or both parents through the devastation of war, famine and disease. They represent all the children of a continent and they demonstrate the potential of African children to become strong leaders for a better future in their land.

Their mission, according to their Facebook page, is to “use dance as a vehicle for positive change.

The children melt the hearts of audiences with their charming smiles and delightful African tunes, accompanied by vibrant dance moves. Nearly every performance is concluded with a thunderous standing ovation. A marvelous by-product of the concert is the inspiration the music brings to virtually every listener. In spite of the tragedy that has marred their young lives, the children are radiant with hope, musically gifted and wonderfully entertaining.

“We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams, we are the dancers, we create the dreams.”

— Albert Einstein

https://www.masakakidsafricana.com/about

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.