വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

Epitome of a Wildflower..

ആരും വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചതല്ല..

ആരും വളം നൽകിയിട്ടില്ല..

ആരും തന്നെ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല..

ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചതെയില്ല….Read More

ആരും വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചതല്ല..

ആരും വളം നൽകിയിട്ടില്ല..

ആരും തന്നെ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല..

ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചതെയില്ല..

ആരും തലയിൽ ചൂടിയില്ല..

ആരും ദേവിയ്‌ക്ക്‌ അർപ്പിച്ചിട്ടില്ല..

എല്ലാവരായാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു..

അവരെല്ലാരും നിർദാക്ഷിണ്യം ചവിട്ടിമെതിച്ചു..

എങ്കിലും;

ആർക്കോ വേണ്ടി ചില്ലകൾ പടർത്തി….

ആർക്കോ വേണ്ടി തളിരുകൾ വിടർത്തി….

ആർക്കോ വേണ്ടി പൂക്കൾ നിരത്തി….

ആർക്കോ വേണ്ടി ഗന്ധം പരത്തി….

നീ മാത്രം എന്തിനോ എന്നെ നിന്നിൽ ചേർത്തുവെച്ചു;

നീ മാത്രം എന്തിനോ എന്നെ ഹൃത്തിൽ കോർത്തുവച്ചു..

ഒരുനാൾ നീ എന്തിനോ എന്നെ നിന്റെ ദേവിയിൽ അർപ്പിച്ചു..

അന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു..

“ഏതോ കാട്ടുചെടിയിൽ എന്നോ പൂത്ത പുഷ്പ്പമേ…,

നിന്റെ വേദന എന്തേ ഞാൻ മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നു..?”

അതിന് എനിക്ക്‌ ഒരു ഉത്തരമേ നിന്നോട് പറയാൻ ഉള്ളൂ…

നീ സ്വയം മനസ്സിലാക്കൂ…

You are an epitome of a wildflower.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.