നിഴലടയാളങ്ങൾ

നീളം കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും എന്നാളും

വെളിച്ചമേ തിരിച്ചറിയുന്നല്ലോ നിന്നെ……….

നാളിതുവരെ ഇരുട്ടിൻ നിഴലടയാളങ്ങളെ

കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അളക്കുവാൻ പോലും…….

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: