വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

The Way of Walking Alone

The 21 precepts of Dokkodo by

Miyamoto Musashi:


1. Accept everything just the way it is.

2. Do not seek pleasure for its own sake.

3. Do not, under any circumstances, depend on a partial feeling.

4. Think lightly of yourself and deeply of the world.

5. Be detached from desire your whole life long.

6. Do not regret what you have done.

7. Never be jealous.

8. Never let yourself be saddened by a separation.

9. Resentment and complaint are appropriate neither for oneself or others.

10. Do not let yourself be guided by the feeling of lust or love.

11. In all things have no preferences.

12. Be indifferent to where you live.

13. Do not pursue the taste of good food.

14. Do not hold on to possessions you no longer need.

15. Do not act following customary beliefs.

16. Do not collect weapons or practice with weapons beyond what is useful.

17. Do not fear death.

18. Do not seek to possess either goods or fiefs for your old age.

19. Respect Buddha and the gods without counting on their help.

20. You may abandon your own body but you must preserve your honour.

21. Never stray from the way.

💐💐💐💐💐

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.