മറന്നതാണോ മനസ്സാലെയാണോ?

മറന്നതാണോ, മനസ്സാലെയാണോ ?

കളിയായ് പറഞ്ഞതാണോ അതോ, കനവായ് കേട്ടതാണോ ?

ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്- നീയെന്ന തെറ്റ്, ഞാൻ കണ്ട കനവ്- നീയെന്ന കളവ്

ഞാൻ കാത്ത പൂക്കൾ വാടുന്ന നേരം, ഞാൻ ഓർത്ത ചിരികൾ മറയുന്ന നേരം

നീയെന്ന താളം, ഹൃത്തിൽ അലിയാതിരിക്കാൻ

ഞാനെന്ന നാളം, ആ നോവിൽ പൊലിയാതിരിക്കാൻ

വെള്ളിയാൽ തീർത്ത വരികൾ, ചുവന്നമഷിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു –

എൻ വേദന.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: