കോലം തുള്ളൽ – ഹൈക്കു

കാലം കാത്തുവച്ച

കാണാകയത്തിലായ്‌,

കോലം കെട്ടി ഞാൻ

മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടു…..


ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: