വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

വർണാന്ധതയ്ക്ക് മുന്നിലെ ഓന്ത്‌…

ഒരു ഓന്തായി അഭിനയിച്ചു…അവളുടെ ചിരിക്കായ്‌…. ആ വർണഭേദങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ വർണം തെളിയുമായിരുന്നു … ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ….

…….ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൾ വർണാന്ധത അഭിനയിക്കുക ആയിരുന്നു….

________________________________

##########################

.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

One reply on “വർണാന്ധതയ്ക്ക് മുന്നിലെ ഓന്ത്‌…”

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.