വിഭാഗങ്ങള്‍
അവരോഹണം കഥകൾ

അവരോഹണം ഭാഗം – 3

രാത്രി.. ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്…

ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ചതിയുടെ നിലാവെളിച്ചം മാത്രം. ചുറ്റും ആരൊക്കെയോ നിന്ന് കരയുന്നു… കലഹിക്കുന്നു…അസഭ്യം പറയുന്നു… Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
അവരോഹണം കഥകൾ

അവരോഹണം ഭാഗം – 2

എന്താണ് മരണം?

സ്ഥലകാല ബന്ധനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഇഴയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് മരണം. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തെ വലിയ അമൂല്യ വസ്തുവായി കാണുന്നത്?…. Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
അവരോഹണം കഥകൾ

അവരോഹണം

ഭാഗം-1 : ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ അവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിന്. വെറും മരണമല്ല, മുഴുവനായ മരണമെന്ന് എടുത്ത് പറയണം. കാരണം ആ വിധിത്തീർപ്പിന്റെ നാൾ മുതൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായി അവൻ മരിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു….. Click on the title to read more