വിഭാഗങ്ങള്‍
General

Morning 🌅

What are your morning rituals? What does the first hour of your day look like?

First thing I do after reciting ‘Karaagre vasathe Lekshmi’ sitting in my bed is to switch off my mobile alarm well before it rings.

Getting ready for jogging by putting myself into newly bought ‘Kalenji’ shoes.

Taking mobile phone along with me not only to track my path using ‘Run’ app, but also to listen to my favourite collection of music. (Through my bluetooth ‘Boat’ headset which looks dark green in the morning light.)

Saying good morning to an always smiling guy with a german sheperd in his control. Or is it the dog controls that guy.. Well.. Seems like that.

Looking at girls who pass by and averting my eyes when they look back.

Sitting next to ‘Vivekananda’ in the Kowdiar park and writing an unfinished blog in a peaceful mind.

A hot tea from DD Cafe and a thoughtful discussion about life with Annachi there.

Taking with me all these images and thoughts to the rest of my day, I walk further….🤗

Yeah…It’s a very good morning guyz.. 😊

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

One reply on “Morning 🌅”

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.