വിഭാഗങ്ങള്‍
General

ആദിത്യഹൃദയം

സന്താപനാശകരായ നമോ നമഃ

അന്ധകാരാന്തകരായ നമോ നമഃ

ചിന്താമണേ! ചിദാനന്ദായ തേ നമഃ

നീഹാര നാശകരായ നമോ നമഃ

മോഹവിനാശകരായ നമോ നമഃ

ശാന്തായ രൗദ്രായ സൗമ്യായ ഘോരായ

കാന്തിമതാം കാന്തിരൂപായ തേ നമഃ

സ്ഥാവര ജംഗമാചാര്യായ തേ നമഃ

ദേവായ വിശ്വൈകസാക്ഷിണേ തേ നമഃ

സത്വപ്രധാനായ തത്വായ തേ നമഃ

സത്യസ്വരൂപായ നിത്യം നമോ നമഃ


💐💐💐💐💐💐💐💐💐


ഐതിഹ്യം

രാമായണത്തിലെ യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലാണ് ഈ മന്ത്രം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.

രാവണനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന രാമന് സ്വർലോകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അഗസ്ത്യമുനി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണിത്. തുടർന്ന് രാമൻ ഈ മന്ത്രം മൂന്ന് തവണ ജപിക്കുകയും, അതിലൂടെ കൈവന്ന ശക്തിയിൽ രാവണനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


(ആദിത്യ ഹൃദയം സൂര്യഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ജപിക്കപ്പെടുന്നത്.)

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും അതിനെയൊക്കെ വിജയകരമായി മറികടക്കുന്നതിനും ഈ മന്ത്രജപം സഹായിക്കും.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.