ഹൈക്കു

പെൻസിൽ ജീവിതം.

കൂർപ്പിച്ചെടുത്തു ഓരോ ദിവസവും

അറിഞ്ഞതെയില്ലതിൻ നീളം കുറഞ്ഞത്…

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: