അപശ്രുതി

കൈതപ്പൂവിൻ മണം കിതക്കും കാറ്റിൽ മുള്ളുകളാകുമ്പോൾ…

കൈവളകിലുക്കം കുതിക്കും

നെഞ്ചിൽ അപസ്വരമാകുമ്പോൾ…

ചിരിപ്പൂക്കൾ കോർത്തെടുത്ത

നാളുകൾ ഓർമ്മകളിൽ മറയുന്നു,

രാഗത്തിൻ അപശ്രുതിയോ?

എങ്ങോ നൊമ്പരമായ് അലിയുന്നു.

2 പ്രതികരണങ്ങള്‍ “അപശ്രുതി”

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: