വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

കടൽത്തീരത്ത്

ഈ കടൽത്തീരത്ത് എത്തിയത് യാദൃച്ഛികമായാണോ?

ഈ തിരമാലകളിൽ ചിന്തകൾ കൊരുത്തത് ഒന്നും ഓർക്കാതെ ആയിരുന്നോ?

ഈ കടൽത്തീരത്ത് എത്തിയത് യാദൃച്ഛികമായാണോ?

ഈ തിരമാലകളിൽ ചിന്തകൾ കൊരുത്തത് ഒന്നും ഓർക്കാതെ ആയിരുന്നോ?

——“കടലേ നിന്റെ ഉള്ളു എന്തു ശാന്തം. പുറമെ കാണുന്നതോ രൗദ്ര ഭാവം. എങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ വേദനകളൊക്കെയും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ശാന്തത പൂകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ എവിടെയോ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു. “—–

___+_____+_____+____+_____+_____+_____+_

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.