വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

പരീക്ഷണശാല

പെൻസിൽ ജീവിതം , നിഴലടയാളങ്ങൾ , ഒരു മരത്തിനോട് , ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത. …… +++++++++×××—-+++++++ click on the title to see the full blog

___________________

പെൻസിൽ ജീവിതം

കൂർപ്പിച്ചെടുത്തു ഓരോ ദിവസവും

അറിഞ്ഞതെയില്ലതിൻ നീളം കുറഞ്ഞത്…

___________________

___________________

___________________

___________________

നിഴലടയാളങ്ങൾ

നീളം കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും എന്നാളും

വെളിച്ചമേ തിരിച്ചറിയുന്നല്ലോ നിന്നെ……….

നാളിതുവരെ ഇരുട്ടിൻ നിഴലടയാളങ്ങളെ

കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അളക്കുവാൻ പോലും…….

___________________

___________________

___________________

___________________

ഒരു മരത്തോട്

വളയാതെയിരിക്കൂ….

ആ പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ താനെ

വന്നു കൊള്ളും നിന്നെ തേടി…

___________________

___________________

___________________

___________________

ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത

വേദനിപ്പിക്കും തിരമാലകൾ മറ്റെങ്ങുമില്ല..

കടപുഴക്കും കൊടുംകാറ്റുകൾ വേറെയില്ല…

ചിന്തകളെ ഇത്രമേൽ ശക്തരോ നിങ്ങൾ?

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.