വർണാന്ധതയ്ക്ക് മുന്നിലെ ഓന്ത്‌…

ഒരു ഓന്തായി അഭിനയിച്ചു…അവളുടെ ചിരിക്കായ്‌…. ആ വർണഭേദങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ വർണം തെളിയുമായിരുന്നു … ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ….

…….ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൾ വർണാന്ധത അഭിനയിക്കുക ആയിരുന്നു….

________________________________

##########################

.

“വർണാന്ധതയ്ക്ക് മുന്നിലെ ഓന്ത്‌…” ന് ഒരു പ്രതികരണം

Dr Ambu R.Nair ന് മറുപടി കൊടുക്കുക മറുപടി റദ്ദാക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: