ഒരു കുളത്തെപ്പറ്റി

കുളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു…ആരോ കലക്കിയിരിക്കുന്നു…

— — കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ അഴുക്കുകൾ താനെ അടിയും — — ആരോ പറയുന്നു…

ആ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്നു…പക്ഷെ അത് കലങ്ങാനുണ്ടായ കാരണത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചതെയില്ല…

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: