മാമ്പൂ

ഒരു മാമ്പൂ രാത്രിയുടെ വഞ്ചനയിൽ മിഴിതുറന്നു…ആ നിലാവിൽ അതു ഉരുകി താഴെ വീണു…പ്രതീക്ഷിച്ച സൂര്യനെ കാണാതെ…

“മാമ്പൂ” ന് ഒരു പ്രതികരണം

  1. ശ്രീകാന്താ…. താങ്കളുടെ കഥകളിൽ കവിതയുണ്ട്….

    Liked by 1 person

Dr Ambu R.Nair ന് മറുപടി കൊടുക്കുക മറുപടി റദ്ദാക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: