വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

ദാഹം

മഴക്കാർ കനിഞ്ഞില്ല,  
മഴ പെയ്ത് ഇറങ്ങില്ല,
പുതു മണ്ണിൻ മണം തേടി ഇറങ്ങിയോർ,
പുതു പീലി വിടർത്തി നടനം വച്ചോർ,
പിരിയും സന്ധ്യ തൻ ദുഃഖം പോലെ,
കുളിരും രജനിതൻ ആർദ്രതയിൽ,
തനിയെ രണ്ട് ഇതൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കേ, വിലപിക്കും ഭൂമി തൻ ദാഹം അകറ്റി.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.